Min blogglista

torsdag 14 augusti 2014

Rapportering Ratos och Oriflame

#Ekonomi


Idag så inkom rapporterna för Ratos och Oriflame, och min tanke var att under dagen titta närmare på rapporterna. Min första reaktion var att jag tyckte rapporterna var okej för Ratos del, och klart bättre än väntat för Oriflames del. Jag hade även tänkt mig att sätta in mig något djupare i rapporterna och se om jag kan finna något intressant!

Det första som slår mig är vilken mängd av olika resultattyper bolag använder sig av för att presentera sina resultat, och jag tycker själv det hela kan vara högst förvirrande. Det kan tilläggas att jag har hyggligt bra koll på redovisningstermerna, men det finns även tillfällen då det kan trassla till sig för mig. Som exempel kan företagen redovisa sina resultat som rörelseresultat eller resultat före skatt eller resultat efter skatt eller nettoresultat eller resultat före finansiella poster eller resultat före extraordinära poster eller resultat per aktie eller.. ja ni förstår vad jag menar.

Därutöver kan resultaten presenteras på ett annat språk för att göra det hela mer spännande. Vad sägs om EBITDA eller EBITA eller EBIT eller EBT eller helt enkelt operativ EBITA.

Allt detta förenklar självklart inte tillvaron för oss som följer aktiemarknaden och jag förmodar att företagen till mångt och mycket väljer det resultatmått som passar dom bäst. Det är förstås analyserbart så länge man har koll på det hela!

Hur som helst, åter till rapporten för Ratos.

Ratos visar ett resultat efter skatt om (-65) msek. Vilket kan jämnföras med motsvarande resultat förra året om 749 msek. Då skall man komma ihåg att exiten i Stofa gav ett resultattillskott om närmare 900 msek föregående period.

Min tilltro är självklart att de underliggande bolagen skall generera vinster, exklusive ev. exitvinster, samtidigt som resultattillskottet årligen bör bli åtminstone 500 msek på exitvinster för att resultatet skall kunna hållas uppe och en fortsatt utdelning skall kunna bibehållas.

Vid en snabb kontroll kan det se ut som att omsättningen stigit kraftigt i Ratos koncern, från ca 11,1 miljard till 14,3 miljarder! Detta rejäla lyft beror självklart på att nettot av innehaven idag är betydligt större än för ett år sedan, så jämförelsens är inte helt relevant. Men heller inte helt irrelevant. Det är självklart av betydelse att Ratos portföljbolag växer både organiskt och via inköp. I dessa fall så får man dock sätta det hela i relation till hur man finansierat köpen av de nya bolagen. Bland annat har nya stora lån tagit senaste 12-månadersperioden och en emission har skett som tillfört bolaget närmare 1,5 miljarder kronor!

Omsättningen har i själva verket minskat med 2% enligt Ratos själva, vilket avser omsättningen i de underliggande bolagen proforma-rensat!

Det som jag tycker är intressant är att just titta på hur de underliggande bolagen mår. Går de bra så bidrar de positivt till totalresultatet för Ratos. Går de förträffligt så finns fina möjligheter att göra exists i bolagen. Omvända förhållanden råder självklart om det är det omvända resultatmässigt.

Hur som helst, det är när jag börjar titta mer i detalj på de enskilda bolagen som problemen uppstår. Problemen med att tolka Ratos finansiella information! Tittar man nämligen på resultatet i Ratos halvårsrapport och jämför detta med de enskilda bolagens rapporter som går att återfinna på Ratos hemsida så finner man vissa differenser som inte på stående fot går att förklara. Exempelvis redovisar Ratos ett resultat från Bisnode om (-88 msek) i deras halvårsrapport. Ratos äger 70% av bolaget och det borde innebära att det som redovisas är just Ratos andel av Bisnodes resultat. Dvs i själva verket är Bisnodes totala resultat efter skatt något sämre!

Men tittar man istället på Bisnodes redovisade egna redovisade resultat för perioden så finner man resultatet efter skatt om (-33 msek) för perioden. Det är i ett sådant läge svårt att förstå hur Ratos resultatandel kan vara så pass mycket mer negativ än Bisnodes totalresultat.

Skulle det röra sig om någon ytterligare nedskrivning i bolaget som Ratos valt att göra torde det framgå någonstans i rapporten. Något som jag inte kan finna!

Liknande problem får jag när jag tittar på Ratos andra portföljbolag. Differenser i redovisningen som jag inte kan hitta naturliga förklaringar till. Oklarheter som troligen berör bolagets ägarandel, ev. nedskrivningar, etc. Det hela gör det helt enkelt svårt för mig att till 100% förstå rapporten och kunna analysera bolaget på ett tillfredsställande sätt.

Jag hoppas detta beror på mina egna kunskapsbrister. Till exempel så har jag inte full kunskap om de konkreta redovisnings-reglerna som gäller för ett investmentbolag som Ratos. Men kontakt har i alla fall tagits med Ratos IR-avdelning med förhoppningar om att få lite klarare besked härom!

Om jag hur som helst litar på Ratos redovisade siffror i halvårsrapporten så vill jag lämna några kommentarer om portföljbolagen:

Aibel som är ett av Ratos sorgebarn går inte fullt så illa som jag befarat. Halvårsrapporten visar ett resultat före skatt om (-43) msek, men det senaste kvartalet var förlusten "bara" 9 msek. Fortsatt kostnadsmedvetenhet ger förhoppningar om att en vändning är i sikte.

Arcus-gruppen går rejält starkt. Ett resultat före skatt om 30 msek där det senaste kvartalet varit starkt bidragande. Här pågår ett omstruktureringsarbete som förmodligen kan ge rejält förbättrat resultat kommande kvartal.

Bisnode redovisar ett resultat om (-88) msek. Ett svagt andra resultat som jag dock ställer mig något frågande till. Troligen har bolaget genomfört nedskrivningar alternativt gjort egna försäljnings-exists i dotterbolag med negativa resultatpåföljder där redovisningen inte riktigt "hänger med" till den samlade rapporteringen i Ratos. Trist när detta inte framkommer tydligare!

GS-hydro går hyggligt bra och visar ett resultat om 40 msek för perioden. En vinstmarginal över 10% för bolaget och här finns fortsatt klara förbättringsmöjligheter!

Norska Hent går fortsatt riktigt bra och har en stark orderbok. Fortsatt hygglig marknad för fastighetsbyggen i grannlandet torde ge fortsatt hyggliga resultat-tillskott för Ratos. 82 msek för perioden vilket torde kunna växa rejält andra halvåret!

Inwido gjorde ett klart godkänt resultat under q2 om 51 msek och här ryktas om intresse från Ratos att avyttra bolaget. Omsättningen har stigit kraftigt och kan denna positiva utveckling fortsätta så finns möjligheter till en rejäl prislapp för bolaget.

Braskaminbolaget Jötul är ett annat av Ratos sorgebarn och med årets svala vinter undrar man om det överhuvudtaget ska kunna vända. Bolaget redovisar ett resultat om (-76) msek. Med en omsättning på strax över 300 msek så är det naturligtvis inte acceptabelt!

Nordic Cinema Group är ett av bolagen jag gillar skarpt, men resultatet för q2 var ingen höjdare. Ett negativt resultat men som tack vare ett mycket positivt första-kvartal gav ett resultattillskott om 58 msek för halvåret. Bolaget har naturligtvis mindre besökare under sommarmånaderna, vilket gör att jag räknar med ett svagt q3 och en kraftig resultatförbättring sedan sista kvartalet!

SB Seating går också riktigt bra, men är alltså bolaget som avyttras under det tredje kvartalet. Bolaget som tillhör toppen av de bolag som ger störst resultatbidrag för Ratos kommer alltså att försvinna från och med nästa rapport!

Trots allt, sammantaget, tycker jag det finns övervägande positiva signaler i de underliggande bolagen. Allt är naturligtvis inte bra, men jag tror det blir en resultatförbättring under q3, plus en hygglig exit-vinst i SB Seating som tillfaller kvartalet.

Jag tror att vi får se en flirt med marknaden och eventull ytterligare försäljning under q4, då transaktionsmarknaden ser riktigt fin ut.

Jag behåller Ratos tillsvidare då jag tror både på förbättrat resultat i de underligande bolagen samt en större aktivitet på transaktionsmarknaden kommande tre till fyra kvartal. Jag tror även att Ratos kommer att få bättre pris på kommande försäljningar än vad marknaden uppfattar i nuläget.

Återkom gärna med era egna tankar om Ratos!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar